Regulamin 25.05.2018 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO od 08.08.2019 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.bogulandia.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.bogulandia.pl/.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl, działający pod adresem https://www.bogulandia.pl/, prowadzony jest przez Bogulandia Stanisław Bogulak, Osiedlowa 3b/1, 05-092, Łomianki, NIP: 5261058308, REGON: 012300810. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

sklep@bogulandia.pl, tel 22 3903888, tel. 603072828

 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub inne urządzenie o podobnych funkcjach (np. tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.bogulandia.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.bogulandia.pl/ i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.bogulandia.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Polska, Albania, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja z Korsyką oraz z Andorą i Monako, Giblartar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia (Eire), Islandia, Izrael, Kanada, Lichtensteinem, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Księgarnia Bogulandia, Ząbkowska 22/24/26 lok. 146, 03-735 Warszawa, Polska, Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką i kartą płatniczą..

Koszty dostawy wynoszą: https://www.bogulandia.pl/Koszty-wysylki-cabout-pol-19.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi Poczta Polska priorytet - 1 dni, ekonomiczny - 7 dni, Przesyłki kurierskie - 1 dzień. Odbiór osobisty - 1 dzień i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem
Dodatkowa opłata w wysokości: 5 PLN

- płatnością w systemie PayU

- płatnością w systemie PayPal
Dodatkowa w opłata wysokości: 2,5 %

- płatnością w systemie Dotpay

karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Pouczenia o odstąpieniu od umowy towary

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Bogulandia Stanisław Bogulak, Osiedlowa 3b/1, 05-092 Łomianki, sklep@bogulandia.pl, Telefon: 603072828) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.bogulandia.pl/data/include/cms/Formularz_odstpienia_od_umowy.pdf. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Bogulandia Stanisław Bogulak, Osiedlowa 3b/1, 05-092 Łomianki , sklep@bogulandia.pl , Telefon: 603072828

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Pouczenia o odstąpieniu od umowy treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Bogulandia Stanisław Bogulak, Ząbkowska 22/24/26, 03-735 Warszawa, staszek@bogulandia.pl, Telefon: 603072828) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.bogulandia.pl/data/include/cms/Formularz_odstpienia_od_umowy.pdf. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  • Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadku: Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Bogulandia Stanisław Bogulak, Ząbkowska 22/24/26, 03-735 Warszawa , staszek@bogulandia.pl , Telefon: 603072828

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: Księgarnia Bogulandia, Ząbkowska 22/24/26 lok. 146, 03-735, Warszawa.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bogulandia.pl.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl jest producentem niektórych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl udziela dodatkowo gwarancji na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towarów.

W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@bogulandia.pl

3. W reklamacji dotczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bogulandia Stanisław Bogulak, www.bogulandia.pl, sklep@bogulandia.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

Regulamin księgarni internetowej bogulandia.pl obowiązujący od dnia 25.05.2018 do 08.08.2019

§1. Postanowienia ogólne

1. Księgarnia internetowa bogulandia.pl, działająca pod adresem bogulandia.pl (dalej zwana „Księgarnią”) jest prowadzona przez Bogulandia Stanisław Bogulak. z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Osiedlowej 3B/1, NIP: 526 105 83 08, Regon: 012300810.

2. Pod pojęciem towaru rozumie się książki, czasopisma, audiobooki i ebooki, różnego rodzaju upominki i gadżety dostępne w Księgarni, prezentowane na stronie internetowej bogulandia.pl.

3. Informacje o towarach prezentowanych w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w Księgarni są zaproszeniem do składania ofert przez Kupującego.

4. Do korzystania z Księgarni niezbędne są: komputer lub inne urządzenie o podobnych funkcjach (np. tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§2. Zasady składania zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.

2. Po założeniu indywidualnego profilu Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej bogulandia.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.

3. Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany nakład) Księgarnia poinformuje o tym Kupującego. Księgarnia ma w takim przypadku prawo do anulowania zamówienia, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar, Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.

4. W przypadku czasowej niedostępności towaru, Księgarnia może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Księgarni do anulowania zamówienia i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

§3. Cena towaru

1. Informacja o cenie podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.

2. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

3. Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć na stronie Księgarni w zakładce Koszty wysyłki.

4. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

§4. Formy płatności

1. Księgarnia oferuje następujące formy płatności:
a. za pobraniem - Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze kurierowi bądź w punkcie odbioru przesyłki (w zależności od wyboru formy dostawy),
b. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy nr 14 1440 1299 0000 0000 1489 5237 lub elektronicznym za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności elektronicznych,
c. kartą kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności elektronicznych - typy akceptowanych kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
d. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru w księgarni stacjonarnej pod adresem: ul. Ząbkowska 22/24/26 lok. 146, 03-735 Warszawa.

2. Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć na stronie Księgarni w zakładce Sposoby płatności i prowizje.

§5. Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię, wysłane w formie wiadomości e-mailowej.

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
a. w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową - z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni,
b. w przypadku płatności za pobraniem lub płatności gotówką - z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.

3. Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy opisie towaru. Termin ten obejmuje czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do zlecenia przez Księgarnię wysyłki towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego czasu z podanych.

4. Zamówienie może zostać zmodyfikowane/ anulowane przez Kupującego telefonicznie pod numerem 22 39 03 888 pod warunkiem, że nie zostało przekazane do wysyłki.

5. W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, Księgarni przysługuje prawo do anulowania zamówienia. Księgarnia zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Kupującym innego terminu lub też innego sposobu płatności - za zgodą Kupującego.

6. W przypadku odbioru osobistego w księgarni stacjonarnej, zamówiony towar będzie oczekiwał na odbiór przez okres 30 dni od dnia poinformowania Kupującego o możliwości jego odbioru. Po tym terminie Księgarnia jest uprawniona do anulowania zamówienia, a dodatkowo - w przypadku uiszczenia zapłaty za zamówienie - Księgarnia niezwłocznie zwróci Kupującemu należność za towar na rachunek bankowy, z którego dokonał zapłaty.

7. Księgarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów, Kurier InPost lub innym kurierem oraz poprzez odbiór własny pod adresem: 03-735 Warszawa, ul. Ząbkowska 22/24/26 lok. 146 (księgarnia stacjonarna).

8. Księgarnia realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony w zależności od wyboru przez klienta dostawcy towaru, o koszt dostawy wynikający ze stawek Poczty Polskiej lub Kuriera DPD.

9. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

10. Księgarnia wystawia za zakupiony towar paragon lub fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy:
a. dostarczania nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych - dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b. dostarczania gazet, periodyków lub czasopism dostępnych w Księgarni, z wyjątkiem prenumeraty takich wydawnictw.

3. Uprawnienie od odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

4. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia Kupujący powinien złożyć Księgarni oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy oraz zwrócić towar Księgarni, przesyłając go na adres: Ksiegarnia Bogulandia, ul. Ząbkowska 22/24/26 lok. 146, 03-735 Warszawa z dopiskiem „ZWROT”.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dogodnej dla Kupującego formie: za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez przesłanie wraz ze zwracanym towarem oświadczenia na piśmie. Oświadczenie musi zawierać informacje pozwalające na identyfikację zamówienia (np. nr zamówienia, nr faktury).

6. Kupujący może wykorzystać formularz oświadczenia dostępny w menu Zwroty i Reklamacje. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone również zgodnie z wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. „O prawach konsumenta” (dostępny pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

7. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

9. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

§7. Reklamacje

1. Księgarnia jest obowiązana do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu.

2. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty e-mail lub pisemnie, wraz ze wskazaniem numeru zamówienia lub numeru faktury, przyczyn reklamacji oraz żądaniem usunięcia wady, wymiany na rzecz wolną od wad, obniżenia ceny lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

3. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Ksiegarnia Bogulandia, ul. Ząbkowska 22/24/26 lok. 146, 03-735 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.

4. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Księgarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Księgarnię albo Księgarnia nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

6. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towary; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Księgarnia przekaże Kupującemu na trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku wyrażenia zgody Księgarnia wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym do rozwiązywania sporów właściwym dla Księgarni.

8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§8. Ochrona danych osobowych

1. Księgarnia przetwarza dane osobowe podawane przez Kupującego przy rejestracji profilu na stronie Księgarni lub przy składaniu zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Księgarnię zgodnie zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Bogulandia Stanisław Bogulak, ul. Osiedlowa 3B/1, 05-092 Łomianki, NIP: 526 105 83 08, Regon: 012300810.

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach:
• telefoniczny, pod numerem: 22 39 03 888;
• e-mailowy, pod adresem: staszek@bogulandia.pl
• listowny, pod adresem: Księgarnia Bogulandia , ul. Ząbkowska 22/24/26 lok. 146, 03-735 Warszawa

5. Dane osobowe, przekazywane podczas rejestracji profilu na stronie Księgarni lub przy składaniu zamówienia, mogą być przetwarzane w celu założenia konta (profilu) w sklepie, składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz ewentualnie obsługi złożonej przez Kupującego reklamacji czy prowadzenia przez Księgarnię działań windykacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający Księgarnię do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach dane będą mogły być przetwarzane również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania Kupującemu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Księgarni, a także produktów i usług firm współpracujących z Księgarnią. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Księgarni.

6. W ramach struktury organizacyjnej Księgarni jako administratora, dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami danych mogą natomiast być: (i) partnerzy Księgarni, z którymi współpracuje ona łącząc produkty i usługi, (ii) działające na rzecz Księgarni firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe, (iii) firmy kurierskie i pocztowe, (iv) podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

7. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym zamówieniem, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku Księgarni przechowywania dokumentów księgowych.

9. W związku z przetwarzaniem przez Księgarnię danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo do: (i) dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych); (ii) sprostowania (poprawienia) danych; (iii) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; (iv) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych); (v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (vi) przeniesienia danych do innego administratora.

10. Kupujący uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie przez Księgarnię danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

11. Dane osobowe przekazywane są Księgarni w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez Księgarnię danych sprawi jednak, że Kupujący nie będzie mógł założyć konta (profilu) w sklepie, a przez to dokonywać w nim zakupów.

12. Księgarnia nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z osobą Kupującego na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

§9. Warunki i zasady sprzedaży książek elektronicznych (e-book i audiobook) w księgarni internetowej bogulandia.pl.

1. Definicje:
a. audiobook – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie MP3 lub innym formacie audio.
b. e-book - książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie MOBI, EPUB.
c. ePub - (skrót od electronic publication) format zapisu służący do publikowania e-booków; nie posiada sztywnego podziału na strony, dzięki temu powiększany tekst przelewa się na następne strony.
d. MOBI - format zapisu e-booków; obsługiwany przez dowolne urządzenia elektroniczne pod warunkiem zainstalowania oprogramowania pozwalającego na jego odczyt; format obsługiwany przez e-czytniki - Kindle.

2. Składanie zamówienia. Ze względu na charakter produktów, Kupujący może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu książki elektronicznej (e-book, audiobook) w wybranym formacie. Nie jest możliwe zamówienie książki elektronicznej (e-book, audiobook) jednocześnie z innym towarem oferowanym w Księgarni.

3. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z książki elektronicznej zakupionej w Ksiegarni. Przed zakupem książki elektronicznej (e-book, audiobook) w Księgarni, Kupujący powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik, obsługuje format w jakim jest zapisana książka elektroniczna (e-book, audiobook). Księgarnia nie gwarantuje, że zakupiona książka elektroniczna (e-book, audiobook) otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.

4. Płatności odbywają się za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności elektronicznych. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówioną książkę elektroniczną (e-book, audiobook) kartą kredytową lub przelewem.
Księgarnia potwierdzi rejestrację zamówienia wysyłając na wskazany przez Kupującego w czasie rejestracji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dostarczenie książki elektronicznej (e-book, audiobook) odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Księgarnię od operatora płatności elektronicznych potwierdzenia informacji o dokonaniu płatności. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Księgarnia prześle na adres e-mail Kupującego informację potwierdzającą otrzymanie należności za zamówioną książkę elektroniczną (e-book, audiobook) oraz informację o sposobie pobrania książki elektronicznej (e-book, audiobook). Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Księgarnia poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego. W przypadku opłacenia przez Kupującego zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 (siedemdziesiąt dwóch) godzin, Księgarnia dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

6. Księgarni przysługuje prawo do anulowania zamówienia w przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni od daty przesłania Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Po upływie 3 dni od złożenia zamówienia zostanie do Kupującego wysłana wiadomość e-mail zawierająca przypomnienie o obowiązku zapłaty. W przypadku nieuiszczenia należności w terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

7. Ceny. Informacje o cenach książek elektronicznych (e-book, audiobook) na stronach Księgarni są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług - VAT.

8. Odstąpienie od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu, który opłacił zamówienie, otrzymał wiadomość e-mail zawierający informację o sposobie pobrania książki elektronicznej (e-book, audiobook) i nie dokonał jego pobrania. Uprawnienie to przysługuje w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości. Ze względu na charakter książki elektronicznej (e-book, audiobook) nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży książki elektronicznej (e-book, audiobook) po jego pobraniu. Przystąpienie do pobierania książki elektronicznej (e-book, audiobook) będzie stanowiło wyraźną zgodę na spełnienie przez Księgarnię świadczenia niezwłocznie i spowoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Korzystanie z zakupionej w Księgarni książki elektronicznej. Zakupione książki elektroniczne (e-book, audiobook) będą dostępne dla Kupującego po zalogowaniu się w Księgarni i przejściu do podstrony „Twoje Pliki”. W celu pobrania zamówionej książki elektronicznej (e-book, audiobook)), należy kliknąć na przycisk z oznaczeniem formatu EPUB, MOBI znajdujący przy wybranym e-booku. Przechowywanie zamówionych przez Kupującego książek na podstronie „Twoje pliki” jest bezpłatną usługą dodatkową.

10. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego profilu w Księgarni. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie. Wszystkie produkty oferowane przez Księgarnię są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Kupujący ma prawo korzystać z książki elektronicznej (e-book, audiobook) tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący nie może udostępniać książki elektronicznej (e-book, audiobook) innym osobom. Kupujący nie może i nie jest uprawniony do:
a. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu książką elektroniczną (e-book, audiobook) w całości lub we fragmencie,
b. komercyjnego wykorzystywania książki elektronicznej (e-book, audiobook),
c. modyfikowania książki elektronicznej (e-book, audiobook).
Kupujący jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z książki elektronicznej (e-book, audiobook) w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania książki elektronicznej (e-book, audiobook) niezgodnie z prawem, Księgarnia może skierować roszczenia z tego tytułu względem Kupującego.

11. Kopia książki elektronicznej (e-book, audiobook) zakupiona w Księgarni przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

12. Reklamacje. Kupujący może zgłosić reklamacje na adres: sklep@bogulandia.pl w przypadku, gdy:
a. Zakupiona książki elektronicznej (e-book, audiobook) okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
b. Kupujący dokona zapłaty za książki elektronicznej (e-book, audiobook), a książki elektronicznej (e-book, audiobook) nie pojawi się na podstronie „Twoje pliki”,
c. Kupujący poinformuje Księgarnię o braku książki elektronicznej (e-book, audiobook), a w ciągu 12 (dwanaście) godzin dnia roboczego od informacji od Kupującego, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania książki elektronicznej (e-book, audiobook) lub nie zostanie mu przesłany książki elektroniczne (e-book, audiobook).
Księgarnia ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Księgarnię, będzie dokonywany w sposób ustalony z Kupującym, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

13. W zakresie nieuregulowanym w „Warunkach i zasadach sprzedaży książek elektronicznych (e-book i audiobook) w sklepie internetowym księgarni internetowej bogulandia.pl” mają zastosowanie odpowiednio pozostałe zapisy „Regulaminu księgarni internetowej bogulandia.pl”.

§10. Postanowienia końcowe

1. Księgarnia dokłada należytej staranności, aby zamieszczane w Księgarni informacje o prezentowanych towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisów konsumenckich.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

4. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie bogulandia.pl, W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOGULANDIA od 01.01.2014 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bogulandia.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://www.bogulandia.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bogulandia Stanisław Bogulak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.bogulandia.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.bogulandia.pl/, prowadzony jest przez Bogulandia Stanisław Bogulak.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JS.
b) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bogulandia Stanisław Bogulak zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bogulandia.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Bogulandia może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Bogulandia Stanisław Bogulak za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.Bogulandia.pl.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bogulandia Stanisław Bogulak.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.Bogulandia.pl.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.bogulandia.pl/, dokonać wyboru towaru (książek) z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bogulandia Stanisław Bogulak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów na świecie i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub Pocztą Polską, dostawa transportem własnym lub możliwość odbioru osobistego. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia. W przypadku paczek zagranicę, dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 5.3. Termin realizacji dostawy wynosi: a) firma kurierska, przewidywany czas dostawy, od 1 do 2 dni robocze. b) Poczta Polska, przewidywany termin od 1 do 14 dni robocze. c) odbiór osobisty w Księgarni Bogulandia, ul. Ząbkowska 22/24/26 lok. 146, 03-735 Warszawa, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską i Pocztę Polską, Jako czas realizacji dostawy przyjmujemy tylko dni robocze. Czas wysyłki rozumie się jako moment wysłania paczki z magazynu Bogulandia.pl do Klienta. Łączny czas dostawy to czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia paczki przez kuriera.  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.bogulandia.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego PKO BP: 14144012990000000014895237,
b) płatnością w systemie płatności elektronicznych Dotpay, IAI-shop,
c) zapłata kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Master Cart, Maestro, przez operatora PayPal „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru,
d) za pobraniem
d) gotówką w momencie odbioru osobistego.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres

Księgarnia Bogulandia
ul. Ząbkowska 22/24/26 lok. 146
03-735 Warszawa

podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Księgarnia Bogulandia
ul. Ząbkowska 22/24/26 lok. 146
03-735 Warszawa

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Bogulandia Stanisław Bogulak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@bogulandia.pl. Księgarnia Bogulandia Stanisław Bogulak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Bogulandia Stanisław Bogulak nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Bogulandia Stanisław Bogulak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bogulandia Stanisław Bogulak o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Księgarnia Bogulandia
Ząbkowska 22/24/26 lok. 146
03-735 Warszawa

mailowo pod adres sklep@bogulandia.pl

lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Bogulandia Stanisław Bogulak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.  

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bogulandia Stanisław Bogulak a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bogulandia Stanisław Bogulak a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bogulandia Stanisław Bogulak].

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 1571 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-26
dobra i szybka obsługa
2024-05-13
Dziękuję za szybką przesyłkę
pixel